Free songs
Domů / Finance / Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost

Vedle alimentů pro děti existuje také vyživovací povinnost mezi manžely. Povinnost přispívat může mít v některých případech i bývalý či bývalá. Ženě dokonce musí přispívat i otec jejího dítěte, se kterým nežije. Jak je to tedy s jednotlivými nároky?

Manželé

Podle zákona mají oba nárok na stejnou životní úroveň. Vzájemná vyživovací povinnost platí i v případě, že nesdílejí společnou domácnost. Pojem výživa neznamená pouze zajištění základních potravin, ale také uspokojování ostatních hmotných i nehmotných potřeb, jako je bydlení, oblečení, kulturní potřeby atd. Bez ohledu na to, kolik kdo vydělává se sečtou měsíční příjmy obou a vydělí dvěma.

Rozvedení manželé

Po rozvodu lze požadovat výživné na druhém partnerovi jen za předpokladu, že objektivně nejste schopni uživit se sami a tato neschopnost má původ v manželství nebo s ním souvisí. Například, když po rozvodu pečujete o dítě a nemůžete proto do práce, nebo se rozvod podepsal na vašem zdraví. Soud při posuzování nároku na výživné zohledňuje:

  • délku trvání manželství
  • jak dlouhá doba uplynula po rozvodu
  • zda exmanžel/ka může výživu zajistit řádným hospodařením s vlastním majetkem a zda se dostatečně snažil hledat zaměstnání
  • zda se rozvedený/á v době trvání manželství podílel/a na péči o domácnost
  • zda se bývalý/á nedopustil trestného činu nebo jiného zavrženíhodného jednání vůči bývalému/bývalé
  • zda manželství neskončilo kvůli drogové závislosti, gamblerství nebo marnotratnosti jednoho z manželů atd.

Nárok neprovdané matky

Matka neprovdaná za otce dítěte může požadovat výživné od otce dítěte bez ohledu na to, že spolu nežijí nebo dokonce nikdy nežili. Otec jí musí hradit výživu po dobu dvou let od narození děcka. Soud může na návrh těhotné ženy nařídit muži, jehož otcovství je pravděpodobné, aby výživné poskytl předem. Výživné pro neprovdanou matku a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem může soud ženě přiznat i zpětně, nejpozději však dva roky ode dne porodu.

Co platí pro všechny stejně

Výživné se platí v pravidelných dávkách a splatné je vždy na měsíc dopředu. Je možné ho poskytnout i naturálně (bezplatné bydlení, péče při nemoci atd.) Neplacení výživného je trestným činem zanedbání výživy.

O Makawiel

Nahoru